GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

 

 

1. Pořadatel, tedy Ing. Petr Wagner – SHERPA SKI SCHOOL, IČ: 69990786, se sídlem 783 57, Suchonice 5, je zpracovatelem osobních údajů účastníků Skiakademie.

 

2. Účel a rozsah zpracování – Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Správce osobních údajů zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání lyžařské/SNB/další sportovní výuky v rámci výkonu oprávněné činnosti, a to konkrétně pro následující účel:

  1. evidence účastníků výuky pořádaného správcem;

  2. dokumentace a propagace své činnosti;

  3. kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s pořádáním výuky a účasti osob na něm.

Správce zpracovává o každém účastníkovi výuky tyto osobní údaje:

  1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště;

  2. kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, email;

  3. běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy vznikající při dokumentaci činnosti ve výuce pro vnitřní potřeby pořadatele;

  4. údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, adresa, telefon, email;

  5. údaje o zdravotním stavu, další údaje související s výukou – tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola apod.

Správce zpracovává o účastnících výuky, u kterých k tomu dá zákonný zástupce samostatný souhlas, tyto údaje:

  1. další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy, sloužící k dokumentaci činnosti pořadatele a propagaci výuky nad rámec vnitřní potřeby pořadatele;

  2. kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších akcích pořádaných pořadatelem).

Správce zpracovává i údaje o zdravotním stavu, které GDPR označuje za „citlivé“ údaje. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu účastníka pro účast na akci, slouží k preventivní ochraně zdraví účastníka. Citlivé údaje mají k dispozici pouze osoby přímo se podílející na činnosti pořadatele a jsou zpracovávány výhradně po dobu trvání výuky. Pro zpracování citlivých údajů potřebuje pořadatel výslovný souhlas, který může být kdykoliv odvolán.

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány výhradně na základě právních vztahů spojených s účastí na výuce a dalších právních titulů (vedení účetnictví apod.) a na základě uděleného souhlasu.

3. Podmínky zpracování, informace o zpracování a práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů pořadatelem je upraveno vnitřními předpisy pořadatele, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím.

Osobní údaje mohou být zpracovávány kromě správce rovněž jím pověřenými subjekty, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Zákonný zástupce účastníka je povinen o účastníkovi poskytnout úplné a pravdivé informace, zejména o jeho identifikaci a zdravotním stavu, a kontaktní údaje zákonných zástupců účastníka. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost správce ve vztahu k účastníkovi výuky po dobu přípravy a průběhu výuky. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže být účastník na výuku přijat. Poskytnutí ostatních údajů je zcela dobrovolné.

Na základě písemné žádosti je pořadatel povinen poskytnout účastníkovi, příp. jeho zákonným zástupcům, informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za přiměřenou úhradu.

Pokud se zákonný zástupce domnívá, že správce, zpracovatel či další osoba provádí zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat správce o vysvětlení; (ii) požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu; (v) v případě nepoužití údajů pro marketingové a informační účely má právo vznést námitku.

V případě potřeby předání údajů do státu mimo EU, je účastník požádán o udělení samostatného souhlasu.

Účastník, resp. jeho zákonný zástupce, má právo na nepřenositelnost těchto údajů a na právo na výmaz těchto údajů v souladu s GDPR. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, a to do jednoho měsíce v každém případu.

 

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu přípravy a trvání výuky. Dále je možné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů i po skončení akce (viz. odst. 2. písm. f), g) čl. X VOP), a to na dobu, kdy budou tyto údaje relevantní ve vztahu k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 50-ti let po skončení akce.

V případě neudělení souhlasu se zpracováním údajů i po skončení výuky, jsou některé údaje zpracovávány v souladu s právním předpisy po dobu v nich uvedenou.

 

V Hrubé vodě dne 18.12.2018

Naposled upraveno 18.12.2018 21:41:43

  -  

Stáhnout: pdf (tisk)  html (tisk)